fbpx

Okul Kuralları

DEVAM – DEVAMSIZLIK / GEÇ GELME

Geç gelme (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
MADDE 35- (1) Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenin
dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
NOT: ÖĞRETMENLER KURULUNDA ALINAN KARAR GEREĞİ GEÇ GELEN ÖĞRENCİ DERSE GİRMEDEN
ÖNCE “DERSE KABUL KÂĞIDI” ALARAK SINIFA GİDECEKTİR.
Devam-devamsızlık ve ilişik kesme
MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla
yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26’ ncı maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim
müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri
alırlar.
(2) Uygulamayla ilgili olarak;
a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e-Okul sistemine
işlenir.
b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına
gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
(4) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya
diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir.
Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini
gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise
ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının
sağlanması istenir.
(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan
öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.
6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat
işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılır.
(7) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya
yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından
verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20
iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
Not: İşletmelerde Mesleki Eğitimi düzenleyen 3308 sayılı yasaya göre; Öğrencilerin çalışma
süreleri işletme tarafından düzenlenir. Öğrenci işletmenin çalışma saatlerine tabidir. Devam devamsızlığının takibi (izin-rapor) işletmedeki ilgili birim tarafından takip edilir. Düzenlenen aylık çizelge okul müdürlüğüne gönderilir.

EĞİTİM VE DİSİPLİN

TEMEL BİLİMLER KOLEJLERİNDE “Disiplin” kavramı ”Düzen” kavramıyla eş anlamdadır. Disiplin hakların, özgürlüklerin, kuralların ve sorumlulukların net bir biçimde tanımlandığı ve korunduğu sistemdir.
Disiplin anlayışımızda “Etkili İletişim” ve “Olumluyu Vurgulamak” en temel araçlarımızdır. Disiplin sorunlarında temel amaç öğrencinin dikkatini cezaya değil kazanımlara ve davranış hakkında düşünmeye yönlendirmektir.
1.Her öğrenci güvenli, sağlıklı ve kaliteli eğitim ortamlarını hak eder.
2.Her öğrencinin soru sorma ve yanıt alma hakkı vardır.
3.Her öğrenci görüşlerini özgürce ifade edebilir, kendini ilgilendiren konularda görüşlerinin alınmasını isteyebilir.
4.Her öğrenci sevgi ve saygıyı hak eder.
5.Her öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak bilgiye ulaşma hakkı vardır.
6.Her öğrencinin dinlenme ve oyun oynama hakkı vardır.
7.Her öğrencinin şiddetten arındırılmış eğitim ortamı hakkı vardır.
9.Öğrencinin etkinlik seçimlerinde, proje, ödev konusu vb. seçimlerinde tercih kullanma hakkı vardır.
Öğrencilerin sorumlulukları :
Her öğrencinin kurallara uyma, kendisinin ve diğer kişilerin güvenliklerini önemseme, zarar vermeme sorumluluğu vardır.

İZİN – RAPOR İŞLEMLERİ:

Öğrenci Velisi :
7 Eylül 2013 tarihinde yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre;
Öğrenci Velisi Tanımı;
MADDE 34- (1) Öğrenci velisi, öğrencinin anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi olup eğitim ve öğretim süresince her öğrencinin bir velisi bulunur.
1.) ÖĞRENCİ OKULDA İSE, VELİSİ GELEREK ÖĞRENCİYE İZİN VERİLİR. TELEFONLA İZİN VERİLMEZ.
2.) MAZERET BEYANINDA, OKULCA DÜZENLENEN FORM DİLEKÇE, EN GEÇ BEŞ İŞ GÜNÜ İÇİNDE VELİNİN OKULA GELMESİ İLE DÜZENLENİR.
3.) RAPORLAR VELİ TARAFINDAN ARKASI İMZALANIP, TELEFON NUMARASI YAZILARAK EN GEÇ BEŞ İŞ GÜNÜ İÇİNDE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR.
7 Eylül 2013 tarihinde yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre;
Öğrenci Velisi Tanımı;
MADDE 34- (1) Öğrenci velisi, öğrencinin anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi olup eğitim ve öğretim süresince her öğrencinin bir velisi bulunur.

KAYIT YENİLEME

Velilerimizin kayıt yenileme işlemini 01 MAYIS -15 TEMMUZ 2018 tarihleri arasında yaptırmaları gerekmektedir,
Hafta içi her gün 09.00 – 18.00 arası
Cumartesi günleri 10.00 – 18.00 saatleri arasında okulumuz açıktır.
⦁    Okula öğrenci kaydı, öğrenci velisinin müracaatı ile yapılır. Yapılan görüşmeler sonrasında Okul ile Veli arasında sözleşme yapılır.
⦁    Fiyatlarımıza %8 KDV dahildir.
⦁    Taksit ödemelerinde son taksit HAZİRAN 2019 tarihidir.
⦁    Tamamı peşin ödemelerde eğitim ücretinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanır. Peşin ödeme kayıt yenileme ayı itibariyle geçerlidir. Peşin ödeme eğitim bedeli üzerinden yapılır.
⦁    Kardeş indirimi %5 (Kardeşlere ayrı ayrı uygulanır.)
⦁    Devletten teşvik alan velilerimizin teşvikleri ücretlerden düşülecektir.
⦁    Okullarımızdan mezun olduktan sonra, diğer okullarımıza kayıt olan öğrenciye % 10 indirim uygulanır.
⦁    ARNAVUTKÖY BELEDİYESİNDE CALIŞANLARA, MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARINA VE ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI ÇALIŞANLARINA %10 indirim uygulanır.
⦁    DİĞER BELEDİYELERİMİZDE ÇALIŞANLARA %5 indirim uygulanır.
⦁    Kitap, kıyafet, yemek ve servisten ve indirim uygulanmaz. Kitap ve kırtasiye, okul kıyafetleri, yemek ve servis okul tarafından belirlenmiştir. Kayıt yapılırken mali yükümlülük sözleşmesine eklenecektir.
⦁    Kurumumuz, çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir. Ücretini ödememekte ısrarcı olan velinin/vasinin çocuğunun kaydı, maarif müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve yerleştirme komisyonu aracılığıyla uygun olan resmi okula veya açık liseye alınır.
Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumumuzdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden öğrencinin ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri kurumumuz tarafından öğrenci veli/vasisine iade edilir.
1.       Sağlık raporu alarak öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
2.       Kurumun kapanması,
3.       Dönemin açılamaması,
4.       Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin maarif müfettişleri tarafından tespit edilmesi,
5.       Velinin öğrencisini okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi durumunda okula ödemiş olduğu ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ücret öğrenci veli/vasisine iade edilir.
⦁    MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56’ncı maddesi hükümlerince; eğitim ve öğretim yılı başlamadan okulumuzdan ayrılanlara yıllık ücretin  %10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra okulumuzdan ayrılanlara ise yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veli/vasisine iade edilir.
⦁    Herhangi bir şekilde kurumumuzdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için kurumumuz tarafından ücret talep edilmeyecektir.
⦁    Okulun ara sınıflarının eğitim ücretinin üst sınırı bir önceki eğitim ve öğretim yılında ilan edilen eğitim ücretine
⦁    (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla +5 artış yapılarak hesaplanır. Birden fazla indirim hak kazanılması durumunda sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır.

KILIK KIYAFET UYGULAMALARI

Okul kıyafetleri, rengi, kumaşı ve modeli okulca tespit edilen ve aşağıda belirtilen biçimde olacaktır.
TİŞÖRT:
Kısa kol, sol göğsünde okul armalı
Uzun kol, sol göğsünde okul armalı
PANTOLON:
Kumaş veya kanvas, klasik tip okul pantolonu olacaktır. Şalvar tipi, pileli, daraltılmış veya streç ve tayt pantolon giyilmeyecektir.
AYAKKABI:
Serbest, isteyen öğrencilerimiz spor ayakkabı giyebilirler.
HIRKA:
Sol göğsünde okul armalı.
SAÇLAR:
KIZ ÖĞRENCİLER Uzun saçlılar, saçlarını sade bir şekilde arkaya toplayıp bağlayacaklardır. Eğer kullanılıyorsa başörtüsü düz koyu renkte olacak üzerinde desen bulunmayacaktır.
ERKEK ÖĞRENCİLER Saçlar, temiz ve bakımlı olacaktır. SAÇ ve SAKAL Favori, sakal ve bıyık bırakılmayacak, her gün tıraşlı gelinecektir.
KILIK KIYAFETLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
Makyaj yapmak, tırnak uzatmak ve cilalamak, dövme yaptırmak yasaktır.
Yüzük, küpe, kolye, iğne, bilezik, künye gibi süs eşyaları kullanılamaz.
Kirli, lekeli, yırtık, sökük ve ütüsüz bir kıyafetle okula gelinmeyecek
Öğrenciler, siyasi veya dini anlamı taşıyan işaret, nişan, rozet, kolye takmayacaklardır.

Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler

Üçüncü Bölüm / Disiplin/ MEB
MADDE 163- Disiplin Cezaları
(1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okul değiştirme,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.
(2) Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra;
a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun, onayından sonra uygulanır.
MADDE 164- Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller
(1) Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır:
a) Okulu, çevresini ve eşyasını kirletmek,
b) Yapması gereken görevleri yapmamak,
c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
ç) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek, d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
e) Yalan söylemek,
f) Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak
g) Okul Kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
ğ) Kaba ve saygısız davranmak,
h) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
i) Yatılı okullarda pansiyonu gece izinsiz terk etmek veya pansiyona geç gelmek
j) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
k) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
l) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.
(2) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
b) Pansiyonu terk ederek gece izinsiz dışarıda kalmak,
c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
ç) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
e) Verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
f) Başkalarına hakaret etmek,
g) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,
ğ) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere zarar vermek, h) Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek, ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,
j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, k) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.
(3) Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,
c) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,
ç) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
d) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak,
e) Okul tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,
f) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
g) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
ğ) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
h) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
ı) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
j) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
k) Eğitim ve öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak,
l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
m) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,
n) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak,
o) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak,
ö) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya zorlamak,
(4) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti’ nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyeti’ nin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
ç) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
e) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak,
f) Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,
g) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
ğ) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,
h) Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
ı) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
i) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,
k) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
l) Bilişim araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak
(5) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.
MADDE 165- Pansiyon, başka okul veya işletmedeki disiplin olayları
(1) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışmaları hâlinde ön soruşturmaları, olayın meydana geldiği okul tarafından yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okula gönderilir.
(2) Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okula bildirilir. Olay, okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır.
(3) Soruşturma süreci ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının işbirliği içerisinde yürütülür. Gerektiğinde öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce, olayın meydana geldiği okulun ödül disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi, görüşlerine başvurmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına çağrılabilir. Ancak karar için oy kullanamazlar.
(4) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okula nakledilmesi durumunda, inceleme/soruşturmayı başlatan okul disiplin soruşturmasını tamamlar ve dosyayı yeni okuluna gönderir. Öğrenciye yeni okulu aracılığıyla tebligat yapılarak ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir.
MADDE 166- Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması
(1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.
MADDE 170- Davranış puanının indirilmesi
(1) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı 100’dür.
(2) Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından;
a) Kınama cezası için 10,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20,
c) Okul değiştirme cezası için 40,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir.
MADDE 171- Cezaların işlenmesi, silinmesi, puan iadesi ve dosyaların saklanması
(1) Öğrencilerin aldıkları cezalar, e-Okul sistemine işlenir.
(2) Ceza alan ve davranış puanı indirilmiş olan ancak davranışları olumlu yönde değişen, iyi hâlleri görülen ve olumsuz davranışları tekrarlamayan öğrencilerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca daha sonraki dönemde/dönemlerde değerlendirilir. Cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi öngörülen öğrenciler öğretmenler kuruluna sunulur. Öğretmenler kurulunca cezası kaldırılan ve davranış puanı iade edilen öğrencilerin yeni durumları e-Okul sistemine işlenir.
(3) Davranış puanı iade edilen ve disiplin cezası kaldırılan öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir.
(4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve soruşturma dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır.
(5) Ödül ve disiplin işlemlerine ait veriler; Bakanlığın ilgili birimlerince e-Okul sistemi üzerinden alınır.

YAZILI, UYGULAMA, BECERİ SINAVLARI VE ÖLÇME -DEĞERLENDİRME

Yazılı ve uygulamalı sınavlar
MADDE 45-Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili       olarak aşağıdaki esaslara uyulur.
a) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır.
g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.
MADDE 46- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminin
değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrenciler bu süre içerisinde izinli sayılır. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır.
(4) Beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın
alan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenlerinin ve o meslek
alanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır.
(5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i sınav, yüzde 20’si de iş dosyasına takdir edilir.
MADDE 48- (Değ: 13/09/2014-29118 RG) (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda  önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak
birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.
(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.
(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.
(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar.
MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.
(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.
MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
(8) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir.
Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.

YIL SONU BAŞARI VE DERS GEÇME

Bir dersin yıl sonu puanı
MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak
kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.
Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58- (Değ: 1/7/2015-29403 RG) (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır.
(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

"Eğitime Temelden Başlayın"
Temel Bilimler Okulları Ortaokul, Anadolu Lisesi, Teknoloji ve Tasarım Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi alanlarında binlerce öğrenciye eğitim vermekte. Siz de gelecekte hedeflerinize ulaşmak için Temel Bilimler Okullarını seçin. Kaliteli bir eğitim alarak geleceğinize yön verin.

Duyurulardan Haberdar Ol

2018  ©  Tüm Hakları Saklıdır. Temel Bilimler Koleji. | Web Tasarm: Sparfly LLC